TERMENI ŞI CONDIŢII

REGULI DE BAZĂ

Accesul pe site-ul www.factoitoboxo.ro (denumit în continuare site-ul) în vederea obţinerii de informaţii suplimentare este permis oricărei persoane fizice sau juridice (denumită în continuare Vizitator), care respectă prezenţii Termeni şi condiţii.
În vederea finalizării cu succes a procedurii de solicitare informaţii, Vizitatorul îşi asumă furnizarea informaţiilor care îi sunt solicitate şi de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect şi real.

Site-ul poate fi utilizat de către vizitatori doar pentru vizionare şi pentru recomandarea serviciilor şi produselor noastre. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conţinut defăimător, ameninţător, obscen, indecent, instigator şi altele asemenea. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea şi/sau de a şterge imediat şi fără vreo notificare prealabilă orice comentariu de pe site care conţine un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine şi/sau să ne creeze o stare de disconfort, nouă sau vizitatorilor şi vizitatorilor.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă şi neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruşi sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita şi pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveţi dreptul să interveniţi în operarea site-ului nostru şi nici să luaţi vreo măsură de intervenţie asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv şi indiferent de rezultatul obţinut.
Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricţiona accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă şi fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenţilor Termeni şi condiţii sau ineficienţa raporturilor dintre părţi prin intermediul site-ului.

OBŢINERE DE INFORMAŢII DE PE SITE

Orice Vizitator care doreşte să obţină mai multe informaţii de pe site, poate parcurge paşii solicitaţi in formularele de contact disponibili pe pagina de Contact, urmat de un simplu click pe butonul Trimite.
Pentru solicitare de informaţii, vi se va solicita să vă introduceţi numele, prenumele, adresa de email şi numărul de telefon. Aveţi obligaţia de a introduce o adresă de email validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de trimitere de informaţii de către operatorii noştri.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Prin accesarea site-ului, utilizarea site-ului, etc., Vizitatorul acceptă în mod expres şi neechivoc Termenii şi condiţiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul acestuia. Utilizarea conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi condiţiilor site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului. Vizitatorul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor şi Condiţiilor ori de câte ori utilizează site-ul.

Acceptarea Termenilor şi condiţiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site-ul formularului de contact.

Nu putem fi ţinuţi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruşi care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conţinut, informaţie, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecinţă de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conţinutului, datelor, materialelor sau informaţiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site) sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizaţi de posibilitatea de daune aduse acestor părţi sau oricărei alte părţi.
Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanţei, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecţiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la modificarea sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijenţă, sau în baza oricărei cauze de acţiune.

RECLAMAȚII

Orice nemulţumire legată de accesarea, utilizarea site-ului, ne va fi comunicată direct, fie telefonic, la nr. de telefon 0256491412, fie prin email la adresa gdpr@factoitoboxo.ro

Nemulţumirea dvs. va fi înregistrată şi veţi primi un răspuns în scris, pe adresa de email menţionată cu ocazia aducerii la cunoştinţa noastră a nemulţumirii dvs., în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare.

Vizitatorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulţumiri (pe reţelele de socializare, media, discuţii la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acţiuni.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conţinut texte şi altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Facto Itoboxo SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăţilor de text, afişarea, vinderea etc., a conţinutului, datelor, informaţiilor, fotografiilor sau altor informaţii găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Facto Itoboxo SRL.

Niciun Vizitator nu dobândeşte, prin utilizarea şi accesarea site-ului vreun drept sau vreo licenţă de utilizare a vreuneia dintre informaţiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/industrială asupra serviciilor sau produselor de pe site. Niciun Vizitator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACETR PERSONAL ŞI COLECTAREA DATELOR PERSONALE

Facto Itoboxo SRL respectă dispoziţiile Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Datele pot fi colectate in următoarele situaţii:

– Dacă ne contactaţi direct, de exemplu prin intermediul site-ului pentru a solicita informaţii despre produsele şi serviciile noastre;

– Dacă achiziţionaţi un produs sau un serviciu direct de la noi

– Dacă alţi parteneri de afaceri transferă în mod permis datele dvs. personale către noi;

– Dacă oferiţi informaţii în numele unui terţ, trebuie să vă asiguraţi că a consultat această politică de confidenţialitate înainte de a face acest lucru. Dacă aveţi sub 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizaţi nicio informaţie cu excepţia cazului în care aveţi permisiunea părintelui sau tutorelui dvs. să faceţi acest lucru.

In oricare din situaţii, Facto Itoboxo SRL, va solicita minimul de date personale necesare realizării scopului pentru care sunt colectate acele date.

Prin acceptarea prezenţilor Termeni şi condiţii, Vizitatorul declară că este de acord ca datele sale personale să fie incluse în baza noastră de date şi îşi dă în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat de către Facto Itoboxo SRL şi colaboratorii/afiliaţii săi, dar şi să fie cedate/transferate afiliaţilor săi precum şi altor entităţi din ţară sau străinătate, în baza unui angajament de confidenţialitate din partea acestora.
Pe baza unei cereri trimise către Facto Itoboxo SRL, la adresa de email gdpr@factoitoboxo.ro vă puteţi exercita în mod gratuit dreptul la o solicitare pe an privind confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate. De asemenea, puteţi solicita la aceeaşi adresă: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legale, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legale, notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta nu este imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Informaţiile privind datele cu caracter personal ale Vizitatorului pot fi transmise către Parchet, Poliţie, instanţele de judecată şi altor organe abilitate ale Statului, în baza solicitării acestora şi în limitele prevăzute de lege.

Vezi si politica GDPR (General Data Protection Regulation)

COOKIE-uri ŞI NEWSLETTERE

Site-ul nu utilizează tehnologii şi module de tip „cookie”, fişiere server log (nu monitorizează adresele IP sau activitatea de pe serverele dumneavoastră) şi nu plasează automat informaţii pe calculatorul dumneavoastră (nu plasează Pixel Tags – „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea tehnologii). Facto Itoboxo SRL nu transmite Newslettere.

Datele dumneavoastră sunt stocate în bazele noastre de date în format fizic şi electronic, la care au acces doar persoanele expres autorizate, fiind adoptate măsuri tehnice şi organizaţionale adecvate pentru a asigura securitatea datelor.

FORȚA MAJORĂ

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege, din motive independente de părţi.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînţelegere intervenită între proprietarul site-ului şi Vizitator în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eşec, să fie supuse instanţelor competente din jud. Timis.

DISPOZIȚII FINALE

Acest site este deţinut de către Facto Itoboxo SRL, care vă oferă dreptul de a accesa şi utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni şi condiţii. Accesând şi utilizând site-ul vă oferiţi automat şi neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor şi condiţiilor de pe site.
Facto Itoboxo SRL are dreptul de a modifica Termenii şi condiţiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Vizitatorul are obligaţia de a citi Termenii şi condiţiile ori de câte ori accesează site-ul. Vizitatorul are obligaţia de a respecta întocmai Termenii şi condiţiile de pe site şi nu poate pretinde şi nu se poate apăra cu necunoaşterea Termenilor şi condiţiilor de pe site, valabili la data accesării sau utilizării.

Prezenţii Termeni şi condiţii se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/serviciilor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicţii între prezenţii Termeni şi condiţii şi prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.