GDPR

SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulţumim pentru interesul acordat serviciilor Facto Itoboxo S.R.L. Pentru noi, având în vedere relaţia specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecţia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizaţi. În aceiaşi măsură Confidenţialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

CINE SUNTEM?

Facto Itoboxo S.R.L. este o societate organizată şi care funcţionează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Timişoara, Calea Şagului, DN59, km5-draepta, jud. Timis, înregistrată la ORC sub nr. J35/650/1998 având CUI RO10755414.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării serviciilor şi produselor comandate, confirmării înregistrării, informării Dvs. privind mai multe detalii despre evenimentele pe care le organizam, oferirii de răspunsuri la reclamaţiile plasate, evaluării bunurilor şi serviciilor oferite, precum şi a exercitării unor activităţi comerciale, de promovare a bunurilor şi serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, statistică, monitorizare a vânzărilor şi comportamentului de cumpărare a Clienţilor, activităţi administrative şi de media, sunteţi de acord să ne încredinţaţi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizaţi alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimţământul Dvs. sunt şi vor fi colectate şi prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menţionăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimţământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situaţiile în care Facto Itoboxo S.R.L. va colecta şi prelucra datele Dvs. cu caracter personal şi scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Solicitarea de informaţii suplimentare pe site-ul www.factoitoboxo.ro ;
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea informării dvs. despre serviciile/produsele. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră şi Dvs., în calitate de client, precum şi pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor, în mod ocazional şi la cererea Dvs..
Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diver
şi furnizori de servicii de date, analize şi statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Toate aceste informaţii colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm şi sa îmbunătăţim funcţionarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experienţă cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

2. Înscriere la evenimente (gratuite sau contra-cost);
Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de Facto Itoboxo S.R.L. constă în transmiterea de informaţii suplimentare referitoare la un anumit produs, comunicarea de informa
ţii legate de produse si servicii pe care le oferim şi facturare;
3. Abonare la Newsletter;
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre serviciile şi produsele noastre, de marketing direct şi publicitate;

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoştinţă că, pentru funcţionarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu menţiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menţionaţi şi datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;

2. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă, CNP/ CUI, cont bancar;

3. Servicii de curierat/poştă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

4. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;

5. Servicii de procesare plăţi online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă, CNP/ CUI, cont bancar;

6. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;

7. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp/cui, cont bancar;

8. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp/cui;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relaţiilor contractuale cu Dvs., precum şi ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripţie.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveţi următoarele drepturi:

dreptul de acces la date – aveţi dreptul de a obţine din partea Facto Itoboxo S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum şi acces la datele respective; totodată, puteţi obţine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societăţii noastre şi care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Facto Itoboxo S.R.L. poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceţi cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care solicitaţi un alt format, informaţiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

– dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a obţine rectificarea de către Facto Itoboxo S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum şi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Facto Itoboxo S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, dacă veţi solicita acest lucru;

dreptul la ştergerea datelor – aveţi dreptul de a obţine din partea Facto Itoboxo S.R.L. ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Facto Itoboxo S.R.L. are obligaţia de a şterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale ce revine Facto Itoboxo S.R.L. în temeiul dreptului Uniunii sau al legislaţiei române; Facto Itoboxo S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ştergere a acestora, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, dacă veţi solicita acest lucru;

dreptul la restricţionarea prelucrării – aveţi dreptul de a obţine din partea Facto Itoboxo S.R.L. restricţionarea prelucrării în cazul în care vă aflaţi într-unul din următoarele cazuri: (i) contestaţi exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Facto Itoboxo S.R.L. să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; (iii) Facto Itoboxo S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau (iv) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Facto Itoboxo S.R.L. prevalează asupra drepturilor Dvs.; Facto Itoboxo S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricţionare a prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, dacă veţi solicita acest lucru;

dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Facto Itoboxo S.R.L., într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiţii; în exercitarea acestui drept, aveţi dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Facto Itoboxo S.R.L. la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

dreptul la opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Facto Itoboxo S.R.L. pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-aţi transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveţi, astfel cum sunt acestea menţionate în cadrul secţiunii anterioare, ne puteţi contacta la adresa: gdpr@factoitoboxo.ro .

Facto Itoboxo S.R.L. vă va furniza informaţiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepţia cazului în care solicitaţi un alt format.

Informaţiile furnizate, precum şi orice comunicare şi măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Facto Itoboxo S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Facto Itoboxo S.R.L. poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE RECORDER ADVENTURE

Îmi ofer consimţământul în mod expres, liber, neechivoc şi în deplină cunoştinţă de cauză pentru utilizarea datelor mele personale în următoarele scopuri:

– introducerea datelor mele personale în baza de date proprie a Facto Itoboxo S.R.L. în scop de marketing şi publicitate, resurse umane şi alte activităţi ce au ca finalitate dezvoltarea imaginii pe piaţa pe care activează Facto Itoboxo S.R.L.;

– utilizarea datelor mele personale pentru transmiterea de newslettere, invitaţii, informaţii, reclame şi altele asemenea cu privire la articolele publicate pe blogul administrat de Facto Itoboxo S.R.L. şi noile proiecte ale Facto Itoboxo S.R.L., la servicii,

– utilizarea datelor personale pentru comunicarea de oferte de bunuri şi/sau servicii,

– utilizarea datelor personale pentru transmiterea de material/informaţii gratuite din partea Facto Itoboxo S.R.L.

– transmiterea datelor personale către persoane fizice şi/sau juridice furnizoare de servicii pentru Facto Itoboxo S.R.L. (marketing, PR, prestări servicii promovare – platforme de promovare, Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook, Instagram, prestări servicii financiar contabile, prestări servicii juridice, platforme de promovare, reţele de socializare etc.), fără a fi făcute publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, precum şi a cazurilor în care însăşi prestarea serviciilor o impune.

Declar pe propria răspundere că:

Am fost informat cu privire la categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de către operator în baza prezentului consimţământ, respectiv: nume, prenume, vârstă, adresa, datele complete din cartea de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, IP;

Am fost informat cu privire la identitatea Operatorului, respectiv: Facto Itoboxo S.R.L., cu sediul in Timişoara, Calea Şagului, DN59, km5-dreapta, jud. Timiş, J35/650/1998, CUI RO10755414.


Am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor personale, conform celor menţionate în cuprinsul prezentului document;

Am fost informat cu privire la faptul că datele mele personale vor fi stocate pentru o durată nedeterminata sau conforma cu contractul punctual;

Am fost informat despre faptul că, pe baza unei cereri formulate si adresate online, pe adresa gdpr@factoitoboxo.ro, pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: dreptul de acces la datele mele personale; dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare a prelucrării datelor personale, dreptul de a mă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage prezentul consimţământ în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimţământului să fie afectată;
Am fost informat despre dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Facto Itoboxo S.R.L., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulţumim!